Cựu sinh viên tiêu biểu - Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Nguyễn Tấn Đạt
Nguyễn Tấn Đạt
Ngày sinh: 18-10 (32)
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện - điện tử và Viễn thông
Cán bộ HSE: Công ty Giày Fuluh