Khoa Ngoại ngữ (Đại học văn bằng 2 vừa làm vừa học)
Đào Trung Tiến
Đào Trung Tiến
Ngày sinh: 10-10 (38)
Lớp: 07AV2B
Tiếng Anh
Tô Thị Thanh Trang
Tô Thị Thanh Trang
Ngày sinh: 12-09 (41)
Khánh Hòa
Lớp: 09700101
Tiếng Anh
Võ Thị Hoàng Vân
Võ Thị Hoàng Vân
Ngày sinh: 25-10 (35)
Quảng Nam
Lớp: 09700101
Tiếng Anh
Nguyễn Phan Thanh Tùng
Nguyễn Phan Thanh Tùng
Ngày sinh: 09-11 (32)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09700101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Phương Trinh
Nguyễn Thị Phương Trinh
Ngày sinh: 05-02 (33)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09700101
Tiếng Anh
Hỷ A Thị Ngọc
Hỷ A Thị Ngọc
Ngày sinh: 05-01 (35)
Hậu Giang
Lớp: 09700101
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Lâm
Nguyễn Ngọc Lâm
Ngày sinh: 25-07 (37)
Long An
Lớp: 09700101
Tiếng Anh
Lưu Hồng Di
Lưu Hồng Di
Ngày sinh: 14-11 (33)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09700101
Tiếng Anh
Trương Ngọc Anh Tuấn
Trương Ngọc Anh Tuấn
Ngày sinh: 25-08 (31)
TPHCM
Lớp: 06AV1D
Tiếng Anh (2008)
Nguyễn Thị Thanh Hiền
Nguyễn Thị Thanh Hiền
Ngày sinh: 27-12 (32)
Ninh Thuận
Lớp: 06AV1D
Tiếng Anh (2008)
Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải
Ngày sinh: 12-09 (31)
Lâm Đồng
Lớp: 06AV1D
Tiếng Anh (2008)
Trần Nam Lực
Trần Nam Lực
Ngày sinh: 06-06 (31)
Tây Ninh
Lớp: 06AV1D
Tiếng Anh (2008)