Khoa Ngoại ngữ (2008) (Đại học văn bằng 2 vừa làm vừa học)
Vũ Quốc Thịnh
Vũ Quốc Thịnh
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Lớp: 02AV1B
Tiếng Anh (2008)