Khoa Điện - Điện tử (Đại học vừa làm vừa học)
Nguyễn Ngọc Trọng
Nguyễn Ngọc Trọng
Ngày sinh: 22-10 (34)
Lớp: 08DD1V
Kỹ thuật điện
Hoàng Đình Phương
Hoàng Đình Phương
Ngày sinh: 15-08 (46)
Lớp: 06DD1T
Kỹ thuật điện
Thái Việt Hà
Thái Việt Hà
Ngày sinh: 20-08 (32)
Hà Sơn Bình
Lớp: 08DD1N
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Ngọc Chung
Nguyễn Ngọc Chung
Ngày sinh: 26-09 (34)
Kỳ Sơn
Lớp: 08DD1N
Điện - Điện Tử (2008)
Võ Duy Phương
Võ Duy Phương
Ngày sinh: 19-08 (34)
Bình Định
Lớp: 08DD1N
Điện - Điện Tử (2008)