Khoa Điện - Điện tử (2008) (Đại học vừa làm vừa học)
Nguyễn Xuân Quang
Nguyễn Xuân Quang
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Lớp: 08DV2T
Điện - Điện Tử (2008)
Trương Lâm Hữu Khoa
Trương Lâm Hữu Khoa
Ngày sinh: 01-01 (2017)
TPHCM
Lớp: 08DD1N
Điện - Điện Tử (2008)