Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học vừa làm vừa học)
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long
Ngày sinh: 27-09 (34)
Lớp: 07XD1V
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đinh Đức Thái
Đinh Đức Thái
Ngày sinh: 06-10 (35)
Lớp: 08XD1V
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Thanh Phương Trâm
Đỗ Thanh Phương Trâm
Ngày sinh: 28-06 (35)
Lớp: 08XD1V
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Viết Hưng
Trần Viết Hưng
Ngày sinh: 22-09 (31)
Phú Yên
Lớp: 08XD1V
Xây dựng dân dụng và công nghiệp