Khoa Công nghệ thông tin (Cao đẳng chính quy - LT từ trung cấp)
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Ngày sinh: 23-04 (31)
Tiền Giang
Lớp: 09950301
Tin học
Huỳnh Trần Trọng Nghĩa
Huỳnh Trần Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 21-05 (30)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09950301
Tin học
Nguyễn Việt Nam
Nguyễn Việt Nam
Ngày sinh: 16-10 (30)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09950301
Tin học
Huỳnh Thiên Đức
Huỳnh Thiên Đức
Ngày sinh: 22-12 (30)
Phú Khánh
Lớp: 09950301
Tin học
Phạm Văn Can
Phạm Văn Can
Ngày sinh: 27-04 (35)
Thanh Hóa
Lớp: 09950301
Tin học
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
Ngày sinh: 19-09 (29)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09950301
Tin học
Lê Hoàng Long
Lê Hoàng Long
Ngày sinh: 12-09 (29)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09950301
Tin học
Tường Quốc Hưng
Tường Quốc Hưng
Ngày sinh: 06-09 (31)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09950301
Tin học
Trương Mỹ Huyền
Trương Mỹ Huyền
Ngày sinh: 27-12 (31)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09950301
Tin học
Trịnh Xuân Hàm
Trịnh Xuân Hàm
Ngày sinh: 01-04 (31)
Bình Thuận
Lớp: 09950301
Tin học
Đặng Hoàng Giáp
Đặng Hoàng Giáp
Ngày sinh: 16-03 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09950301
Tin học
Trần Tú Phương
Trần Tú Phương
Ngày sinh: 14-05 (32)
Thuận Hải
Lớp: 09950301
Tin học
Phạm Hoàng Phước
Phạm Hoàng Phước
Ngày sinh: 15-10 (29)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09950301
Tin học
Nguyễn Cao Minh
Nguyễn Cao Minh
Ngày sinh: 06-04 (30)
Đồng Nai
Lớp: 09950301
Tin học
Võ Chí Thanh
Võ Chí Thanh
Ngày sinh: 12-01 (30)
Tiền Giang
Lớp: 09950301
Tin học
Nguyễn Phước Thành
Nguyễn Phước Thành
Ngày sinh: 26-10 (31)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09950301
Tin học
Lê Quang Vinh
Lê Quang Vinh
Ngày sinh: 25-04 (35)
Tây Ninh
Lớp: 09950301
Tin học
Lê Sỹ Ngọc Vũ
Lê Sỹ Ngọc Vũ
Ngày sinh: 23-03 (30)
Đồng Nai
Lớp: 09950301
Tin học