Khoa Quản trị kinh doanh (2008) (Cao đẳng chính quy)
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 06-05 (29)
Lớp: 07QT1C
Quản trị kinh doanh (2008)
Chuyên viên: Ban quản lý dự án - Sở Quy hoạch kiến trúc, Tp HCM
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 23-03 (29)
Lớp: 07QT1C
Quản trị kinh doanh (2008)
Chuyên viên: Ban quản lý dự án - Sở Quy hoạch kiến trúc, Tp HCM