Khoa Khoa học ứng dụng (Thạc sĩ)
Nguyễn Thành Duy
Nguyễn Thành Duy
Ngày sinh: 02-10 (37)
Khánh Hòa
Lớp: 11605203011
Kỹ thuật hoá học
Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân
Ngày sinh: 25-08 (31)
Đồng Nai
Lớp: 11605203011
Kỹ thuật hoá học
Nguyễn Văn Kiệt
Nguyễn Văn Kiệt
Ngày sinh: 20-06 (35)
Sóc Trăng
Lớp: 11605203011
Kỹ thuật hoá học
Phạm Thanh Hằng
Phạm Thanh Hằng
Ngày sinh: 27-01 (30)
Phú Yên
Lớp: 11605203011
Kỹ thuật hoá học