Khoa Công nghệ thông tin (Thạc sỹ)
Dương Hữu Phúc
Dương Hữu Phúc
Ngày sinh: 17-12 (26)
TP.HCM
Lớp:
Khoa học máy tính