Khoa Khoa học ứng dụng (Thạc sỹ)
Mai Anh Dũng
Mai Anh Dũng
Ngày sinh: 30-08 (70)
TP.HCM
Lớp:
Kỹ thuật hóa học
Trương Hải Bằng
Trương Hải Bằng
Ngày sinh: 04-01 (26)
Khánh Hòa
Lớp:
Kỹ thuật hóa học