Khoa Quản trị kinh doanh (Thạc sỹ)
Đỗ Hồng Nga
Đỗ Hồng Nga
Ngày sinh: 02-03 (27)
TP.HCM
Lớp:
Quản trị kinh doanh